top of page
Several Open Books

Arbejdsevnevurdering et godt redskab til at afdække arbejdsevnen

I JobCares arbejde med mennesker er omdrejningspunktet arbejdsevnen.For at forstå
arbejdsevnebegrebet skal vi have styr på de begreber der er med til at definere arbejdsevnen.


Inden vi starter med at beskrive arbejdsevnen, er det vigtigt at påpege, det handler, altid om at
finde frem til det rette forsørgelsesgrundlag for den enkelte borger. Om det handler om at være
eller blive job-/uddannelsesparat, støtte til et ordinært job, småjobs, fleksjob, pension eller andre
ordninger, er det bare et godt redskab, at have en arbejdsevnevurdering der afdækker arbejdsevnen.

Arbejdsevne kan kort beskrives med følgende formel
Borgerens ressourcer + Arbejdsmarkedets behov og krav = Arbejdsevnen

 

Arbejdsevne er evnen til at udføre konkrete specificerede arbejdsopgaver med henblik på hel eller
delvis selvforsørgelse. Det er vigtigt at der er fokus på, det ikke nødvendigvis er jobfunktioner,
men arbejdsfunktioner der er tale om. Arbejdsfunktioner den pågældende borger er i stand til at
udføre enten helt eller delvist, med eller uden støtte.

Helhedsvurdering
For at lave arbejdsevnevurderingen så retvisende som muligt, er den opbygget som en
helhedsvurdering, som blandt andet består af følgende områder: Uddannelse,
Arbejdsmarkedserfaring, Interesser, Sociale kompetencer, Omstillingsevne, Indlæringsevne,
Arbejdsrelevante ønsker, Præstationsforventninger, Arbejdsidentitet, Bolig og økonomi, Sociale
netværk og Helbred.

 

Ved vurdering af arbejdsevnen skal der foretages en helhedsvurdering af personens ressourcer og
udviklingsmuligheder.


Det betyder at arbejdsevnen vurderes på grundlag af en samlet beskrivelse og vurdering af
borgerens faglige og personlige ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer.

 

Det betyder også, at helbredsmæssige forhold, herunder lægeerklæringer fra egen læge eller
speciallæge er væsentlige, men alene et delelement i den samlede vurdering af en persons
arbejdsevne. – Kilde ”vejledningen om social pension”

 

JobCares rolle
Hos JobCare arbejder vi med det komplette billede af den enkelte borger, på den måde opnår vi
sammen med borgeren det bedste match mellem borgeren og virksomheden.

 

Det er konsulentens opgave at klæde sagsbehandleren på, til at kunne træffe den rette afgørelse,
ud fra den dokumentation der bliver lavet. Derfor er det vigtigt at beskrivelser, vurderinger og
konklusioner af de tidligere nævnte områder er præcise og fyldestgørende. Det handler om at
belyse muligheder og barrierer. Dokumentationen fra JobCare indgår på samme måde som
lægeerklæringer og anden dokumentation som et vigtigt delelement i den samlede vurdering når
der skal træffes en afgørelse.

 

”Jeg er næsten lige blevet ringet op af en tidligere kandidat, der nu er blevet tilkendt fleksjob.

Hun ville gerne sige tak for samarbejdet og fortalte at JobCares rapport var blevet rost af
rehabiliteringsteamet. Mit arbejde lykkes, når borgeren rykker videre til det rette
forsørgelsesgrundlag.” – Maria Holm

 

Samarbejdet mellem borger og konsulenten
Arbejdsevnemetoden handler om at skabe en samlet vurdering af borgerens evne til at begå sig på
arbejdsmarkedet. Fokus er på det som borgeren kan, frem for det borgeren ikke kan.

 

​Det lykkedes fordi vi arbejder efter værdierne, Respekt - Ansvar – Resultater. Det skaber et tæt og
trygt samarbejde mellem borgeren og konsulenten. Det er alfa og omega med inddragelsen af
borgeren, sådan har det væres siden JobCare startede og sådan er det i dag.

De 12 elementer JobCare benytter i arbejdsevnebeskrivelsen:

• Uddannelse
• Arbejdsmarkedserfaring
• Interesser
• Sociale kompetencer
• Omstillingsevne
• Indlæringsevne
• Arbejdsrelevante ønsker
• Præstationsforventninger
• Arbejdsidentitet
• Bolig og økonomi
• Sociale netværk
• Helbred

bottom of page