top of page
people-g49feecad9_1920_edited.jpg

Hos Jobcare går IPS i hånd med Respekt - Ansvar - Resultater

At udelukke nogen fra arbejdsmarkedet giver ingen menig.

Hos JobCare arbejder vi ud fra troen på at alle kan og de fleste vil arbejde. Uanset hvad den enkeltes udfordring er, tror vi på at løsningen ligger i troen på- og respekten for den enkelte.

Når vi arbejder med IPS, går det perfekt hånd i hånd med vores grundpiller Respekt – Ansvar og Resultater. Vi støtter de drømmer vores kandidater har, vi hjælper med at finde realistiske veje og arbejde der giver mening. Vi kan ikke forudse hvem der lykkedes at finde et ordinært job og derfor er det altid vores opgave at vise vi tror på at kandidaten vil komme i mål. Vi viser en realistisk vej og støtter dem i deres fremgang mod at nå målet – som altid er at komme i arbejde.

"Det giver mig rigtigt meget at arbejde med IPS forløb. På sammen måde som jeg styrker dem jeg hjælper, bliver jeg selv styrket og kan på den måde give dem mere tilbage igen." - Sanober

Hvad er IPS
Lidt hurtig baggrund. IPS står for Individuelt Planlagt job eller uddannelse med Støtte (Individual Placement and Support).
Det er en metode, udviklet i USA der fordrer et samspil mellem psykiatrien og arbejdsmarkedet. Målet med en IPS indsats er at få flere med alvorlige psykiske lidelser i ordinært arbejde.

Dette gøres gennem helt konkrete metoder og målet er at hjælpe mennesker, der lever med en psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed, at finde fodfæste i arbejdslivet.
 

De 8 grund principper vi arbejder efter.

  1. Alle der ønsker et arbejde kan deltage

  2. Målet er job på det ordinære arbejdsmarked

  3. Indsatsen er integreret med psykiatrisk behandling

  4. Vejledning i social- og beskæftigelsesloven

  5. Jobsøgningen starter hurtigt efter henvisningen

  6. Konsulenterne bygger relationer til arbejdsgivere i lokalområdet

  7. Støtten på arbejdspladsen er tidsubegrænset

  8. Deltagernes egne præferencer tilgodeses

Alle er med
Der er ingen kandidater der kan udelukkes fra forløbet grundet straffeattest, symptomgrad, afvisning af behandling, personlig fremtoning, udeblivelser, misbrug, kognitive vanskeligheder, hjemløshed eller ustabil boligsituation eller tidligere arbejdshistorik.

Det handler ikke om at ændre på personen, men om at finde et job hvor kandidatens evner, styrker og kompetencer kan bruges. Vores fokus er at finde kandidatens ressourcer, kompetencer, styrker og erfaringer.

Vi søger efter jobs der matcher og arbejder på at få ordinære timer, konsulenten bruger en stor del af tiden på at køre ud og tale med virksomheder i arbejdet med IPS forløb. Det handler om at afdække de behov der er for personale, kompetencer hos arbejdsgiveren og derigennem bygge bro mellem virksomheden og kandidaten.

""Jeg arbejdede med en mand i starter af 50’erne, han mente ikke han kunne arbejde og havde derfor søgt førtidspension, hvilket han fik afslag på.


Han led af angst, depression og diverse sygdomme. Derforuden havde han udviklet en aversion mod jobcentrene, der udmøntede sig i ”siger de jeg skal – så skal jeg vise dem jeg ikke kan!” I starten handlede det udelukkende om at lytte til ham, han var grådlabil og det var tydeligt han havde brug for at der blev lyttet til ham og hans livs situation. Det at give ham plads og tid, var det der åbnede ham, op for at tale om for hvilken erfaringer han havde og hvor han tænkte de kunne bruges.

Vi fandt en virksomhed i Hillerød, der kunne rumme ham og hans til tider firkantede adfærd. Det betød han ikke skulle lave om på sig selv for at passe ind og fungere. Han starter med samlearbejde to dage om ugen, han insisterede på at ville arbejde 2 x 7 timer. Virksomheden accepterede og ville se tiden an, for hvad nu hvis han væltede. Efter 9 uger begyndte han at få løn for 7 af de 14 timer.


Langsomt har de sammen opbygget det til 20 timer og han er i dag lønnet for alle 20 timer." - Trine

IPS gør en forskel
Støtte og hjælp til ledige med en psykiatrisk diagnose er stigende. I dag bruges IPS-metoden af op mod halvdelen af de danske jobcentre, fordelt landet over og der er flere projekter som du kan læse mere om på de enkelte links nederst på siden.

I aftalen om arbejdsudbud står der blandt andet:

”Styrket indsats for borgere med handicap, kognitive udfordringer og psykiske lidelser via IPS-metoden På baggrund af de gode resultater og lovende erfaringer med IPS-metoden igangsættes en styrket indsats for at udbrede viden og erfaringer via et ambassadørkorps med henblik på at flere borgere, herunder med handicap, kognitive udfordringer eller psykiske lidelser, får bedre hjælp og støtte til at opnå og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Der afsættes 5 mio. kr. i 2023 og 2024”

Det er helt i overensstemmelse med de oplevelser vi har hos JobCare. IPS virker og det skaber gode resultater for kandidaten og for virksomheden. Indsatsen og koordineringen hele vejen rundt om den enkelte er med til at skabe den succes, -ligesom rundbordssamtalen!

 

"En ung kvinde, uddannet arkitekt med en kandidatoverbygning.

Efter fem års arbejde som arkitekt, udvikler hun angst og lavt selvværd. Det viser sig at hun er blevet udsat for mobning, først under sin studietid og siden på arbejdspladsen.

Hun havde glemt sine styrker. I arbejdet med hendes selvværd, var der meget fokus på hendes resultater og hun havde klaret sit studie og arbejde godt. Vi arbejde med at hun skulle lytte når arbejdsgiveren fortalte at hun klarede sig godt.

Vi blev enige om at hun ikke måtte gå i stå, selv om hun skulle ikke være inden for faget. I stedet rettede vi fokus på at arbejde sammen med administrative kollegaer og finde en arbejdsgiver der var forstående og rummelig over for hendes udfordringer.

Der blev aftalt en 13 ugers praktik og allerede efter to uger, blev hun ansat i virksomheden.


Det var tydeligt hvad der gjorde det lykkedes. Kombinationen af vores arbejde, med at lære nye værktøjer til at møde nye opgaver. Hendes stærke arbejdsidentitet og perfektionisme. Virksomhedens reale behov og åbenhed omkring hendes indsats og fortæller hvor lærenem hun er. Alt sammen noget der styrkede hendes selvværd." - Sanober

"Nogle kommer jeg helt tæt på. En er blevet et hjertebarn og hun vil ikke af med mig igen. Vi har aftalt at holde en ordentlig afslutning, det betyder meget for os begge."  - Sanober

 

Er du interesseret i at vide mere om IPS

Her er et nogle links der kan give dig mere viden.

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/eksempelberegning-af-ips

https://star.dk/viden-og-tal/hvad-virker-i-beskaeftigelsesindsatsen/randomiserede-kontrollerede-forsoeg-rct/individuelt-planlagt-job-med-stoette-ips/

https://fm.dk/media/25411/aftaletekst_en-ny-reformpakke-for-dansk-oekonomi.pdf

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/psykiatriplan/10AARS_PSYK-PLAN.ashx?la=da&hash=CD317811318C4499D2453F25DCEC92B9DF41DE08

https://rigsrevisionen.dk/Media/637840670760093439/304-22.pdf

https://vidensportal.dk/handicap/Handicap-og-beskaeftigelse/indsatser/ips-2013-individual-placement-and-support/@@declaration_view


 

Til dig der er professionel og arbejder med IPS, kan du se nærmere på det nationale netværk for IPS, hvor vi arbejder for at fremme viden om og erfaringsudveksle omkring IPS. https://ipsworks.dk/


 

Regionale IPS Projekter

https://psykiatrienisyddanmark.dk/fagpersoner/projekter-og-saerlige-indsatser/voksne-projekter-og-saerlige-indsatser/ips-arbejdsmarkedsprojekt

https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/om_psykiatrien/for-fagpersoner/ips-projektet/Documents/IPS-Sjaelland-projektbeskrivelse.pdf

https://stevns.dk/Media/637768894275172496/besk%C3%A6ftigelsesplan_2022.PDF


 

https://www.frederikssund.dk/Borger/Voksne--aeldre/Voksne-med-saerlige-behov/Dag--og-doegntilbud/kvalitetsstandarder---stoette-til-voksne-2022/ips---individuelt-planlagt-job-med-stoette

https://regionsyddanmark.dk/om-region-syddanmark/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2020/november/mennesker-med-psykisk-sygdom-skal-hjaelpes-i-arbejde

https://www.apmollerfonde.dk/media/5485/18914-det-sociale-initiativ_2022_final.pdf

https://www.kk.dk/nyheder/ips-projekt-faar-ledige-med-misbrug-i-job-og-behandling

bottom of page